Tugiteenused

 

 

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast ja isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi ja kohandusi lapse arengu eeldatavates tulemustes, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel või lapse kasvukeskkonnas.

Meie lasteaias on rakendatud järgmised tugiteenused:

  • Individuaalne tugiõpe: Annika Markson

Individuaalse tugiõppe eesmärk on toetada laste kooliks ettevalmistamist, tegeledes lapse sõnavara avardamise, lugemise ja matemaatiliste eeloskuste arendamisega, psüühika-, tunde- ja tahtevalla korrektsiooniga individuaalselt või väikses grupis. Tugiõpet vajavad lapsed selgitatakse välja koostöös rühma õpetajatega.

  • Eesti keele tugiõpe: Maia Talinurm

Eesti keele tugiõppesse valitakse koostöös rühma õpetajatega lapsed, kelle koduseks keeleks on vene keel või muu kodune keel. Eesti keele kui teise keele tegevuste eesmärgiks on laiendada laste sõnavara õppekavas ette nähtud teemade raames, harjutada uue sõnavara kasutamist läbi mängude ja töölehtede, parandada grammatiliste vormide kasutamist, õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla, arendada oskust tähelepanelikult kuulata ja mõista kõnet tuttavates olukordades, julgustada kasutama eestikeelseid väljendeid, sisendada usku oma keelevõimekusse, arendada õiget hääldust ja intonatsiooni, arendada jutustamis- ja vestlusoskust tuttavates olukordades ning seostada keeleõpet seda toetava liikumisega.

  • Logopeed: Külvi Kohala 

Logopeedi ametikoha põhieesmärk on laste arenguliste (AEV) erivajaduste väljaselgitamine, kõnepuuete varajane avastamine ning tugiteenuse pakkumine lapse kõne arengu toetamiseks. Kõneravi vajavad lapsed selgitatakse välja õppeaasta alguses 15. oktoobriks. Logopeedi tööaeg on reedeti. Aeg konsultatsiooniks tuleb eelnevalt kokku leppida telefonil 4429184 või e-mail kylvi.kohala@gmail.com

  • Tervishoiutööaja: Milvi Kraavi

Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, osutab esmaabi, informeerib tervisehäiretest vanemaid, nõustab õpetajaid ja vanemaid lapse tervisega seotud küsimustes, teostab kaks korda aastas laste profülaktilist läbivaatust, koostab erivajadusega lapsele vajadusel toitumise erimenüü, viib läbi õppe- kasvatustöö raames terviseõpetuse tegevusi vanemates rühmades.
Tervishoiutöötaja vastuvõtt E-N 8.00-16.00, tel: 442 9184/ e-post: milvi.kraavi@trall.parnu.ee

  • HEV koordinaator: Krista Siim

HEV koordinaatori ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine lasteaias. HEV koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, õpilaste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.  Kontakt: 442 9184
krista.siim@trall.parnu.ee 

Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustavad Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustajad:

Gädy Rohelsaar e-post: gady.rohelsaar@harno.ee, telefon: 5818 9451

Diana Tammine e-post: diana.tammine@harno.ee, telefon: 56922649 

Sotsaiaalnõustaja poole võite pöörduda kui:
teile teeb muret teie lapse käitumine,
teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest ja/või
teie laps ei oska konflikte lahendada.
Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiad rohkem infot asutuse kodulehelt www.onk.ee/meeskond.

Tel: 4431436 Mob: 58509247 E-post: onk@onk.parnu.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta.
Ülevaade õppenõustamiskeskuse poolt pakutavatest teenustest leiad siit:

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja võrgustik on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.
Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku alguse edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.
Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil www.rajaleidja.ee
Nõustamisaja kokkuleppimiseks või lisainfo küsimiseks saab helistada
telefonil 735 0700 või kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.ee.
Nõustamisaja broneerimiseks on võimalik kasutada ka e-broneerimissüsteemi.
Haridus- ja noorteameti Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa büroo töötajate kontaktid on leitavad siit:

Nõustamisvõimalused Pärnu linnas
Infomaterjal lastevanematele
Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu linna haridusasutustes