Tugiteenused

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast ja isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi ja kohandusi lapse arengu eeldatavates tulemustes, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel või lapse kasvukeskkonnas.

Meie lasteaias on rakendatud järgmised tugiteenused:

  • Eesti keele tugiõpe-  Evelin Peetrisoo

Eesti keele tugiõppe kaudu toetatakse mitte- eesti keelse kodukeelega lastel eesti keele omandamist. Tugiõpe toimub kaks korda nädalas kahes vanuserühmas.

  • Individuaalne tugiõpe- vanemõpetaja Virve Lõhmus

Individuaalse tugiõppe eesmärk on toetada laste kooliks ettevalmistamist, tegeledes lapse sõnavara avardamise, lugemise ja matemaatiliste eeloskuste arendamisega, psüühika-, tunde- ja tahtevalla korrektsiooniga individuaalselt või väikses grupis. Tugiõpet vajavad lapsed selgitatakse välja koostöös rühma õpetajatega.

  • Logopeed – Külvi Kohala 

Logopeedi ametikoha põhieesmärk on laste arenguliste (AEV) erivajaduste väljaselgitamine, kõnepuuete varajane avastamine ning tugiteenuse pakkumine lapse kõne arengu toetamiseks. Kõneravi vajavad lapsed selgitatakse välja õppeaasta alguses 15. oktoobriks. Logopeedi tööaeg reedeti. Aeg konsultatsiooniks tuleb eelnevalt kokku leppida.

  • Tervishoiutööaja Milvi Kraavi

Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, osutab esmaabi, informeerib tervisehäiretest vanemaid, nõustab õpetajaid ja vanemaid lapse tervisega seotud küsimustes, teostab kaks korda aastas laste profülaktilist läbivaatust, koostab erivajadusega lapsele vajadusel toitumise erimenüü, viib läbi õppe- kasvatustöö raames terviseõpetuse tegevusi vanemates rühmades.
Tervishoiutöötaja vastuvõtt E-N 8.00-16.00, tel: 442 9184/ e-post: tralltervis@gmail.com

 

Pärnumaa Rajaleidja keskus pakub lõimituna karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ehk eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist, psühholoogilist ja karjäärialast nõustamist ning karjääriinfo vahendamist. Samuti viiakse keskuses läbi ka maakonna nõustamiskomisjonide tööd.

Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid ja lastega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide
ennetamisel ning lahendamisel.
Eripedagoog selgitab välja lapse vajadused ja õpitaseme ning nõustab täiskasvanut lapse arendamiseks ja toimetuleku toetamiseks vajalike tugiteenuste, võimetekohase õppekava ja -vormi ning õpikeskkonna võimaluste leidmiseks.
Logopeed selgitab välja lapse kõnearengu taseme ja kommunikatsioonioskuse ning nõustab täiskasvanut lapse arendamise võimaluste leidmiseks.
Psühholoog selgitab välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustab täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide lahendamiseks.
Sotsiaalpedagoog selgitab välja lapse toimetulekut mõjutavad tegurid ning nõustab täiskasvanut lapse heaolu tagamise ning toimetulekuraskuste ennetamiseks ja lahendamiseks.

Spetsialistid nõustavad
•  eelkooliealisi lapsi
•  üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid
•  lapsevanemaid
•  haridusasutuste töötajaid
•  kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke
ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

Pakume individuaalseid ja grupinõustamisi, teemapäevi ja infoloenguid nii Rajaleidja keskuses kui haridusasutuses kohapeal.
Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-26.
Kui Te ei tea, millise spetsialisti poole pöörduda, küsige nõu Rajaleidja keskusest, kus selgitatakse välja probleemi põhiolemus ning suunatakse sobiva nõustaja juurde.
Info ja registreerimine telefonil: 5886 0710; e-post: parnumaa@rajaleidja.ee; koduleht http://rajaleidja.ee/parnumaa/ aadress: Metsa 1, 80010 Pärnu) Nõustamine on tasuta!

 

Nõustamist ja konsultatsiooni pakub Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus Pärnu Haiglas, Ristiku 1.

Info  www.ph.ee/vtk.