Tugiteenused

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast ja isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi ja kohandusi lapse arengu eeldatavates tulemustes, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel või lapse kasvukeskkonnas.

Meie lasteaias on rakendatud järgmised tugiteenused:

  • Eesti keele tugiõpe: Evelin Peetrisoo

Eesti keele tugiõppe kaudu toetatakse mitte- eesti keelse kodukeelega lastel eesti keele omandamist. Tugiõpe toimub kaks korda nädalas kahes vanuserühmas.

  • Individuaalne tugiõpe: Virve Lõhmus

Individuaalse tugiõppe eesmärk on toetada laste kooliks ettevalmistamist, tegeledes lapse sõnavara avardamise, lugemise ja matemaatiliste eeloskuste arendamisega, psüühika-, tunde- ja tahtevalla korrektsiooniga individuaalselt või väikses grupis. Tugiõpet vajavad lapsed selgitatakse välja koostöös rühma õpetajatega.

  • Logopeed: Külvi Kohala 

Logopeedi ametikoha põhieesmärk on laste arenguliste (AEV) erivajaduste väljaselgitamine, kõnepuuete varajane avastamine ning tugiteenuse pakkumine lapse kõne arengu toetamiseks. Kõneravi vajavad lapsed selgitatakse välja õppeaasta alguses 15. oktoobriks. Logopeedi tööaeg reedeti. Aeg konsultatsiooniks tuleb eelnevalt kokku leppida.

  • Tervishoiutööaja: Milvi Kraavi

Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, osutab esmaabi, informeerib tervisehäiretest vanemaid, nõustab õpetajaid ja vanemaid lapse tervisega seotud küsimustes, teostab kaks korda aastas laste profülaktilist läbivaatust, koostab erivajadusega lapsele vajadusel toitumise erimenüü, viib läbi õppe- kasvatustöö raames terviseõpetuse tegevusi vanemates rühmades.
Tervishoiutöötaja vastuvõtt E-N 8.00-16.00, tel: 442 9184/ e-post: tralltervis@gmail.com

  • HEV koordinaator: Krista Siim

HEV koordinaatori ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine lasteaias. HEV koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, õpilaste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.  Kontakt: 442 9184
krista.siim@trall.parnu.ee 

  • Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustab Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar.

Gädy Rohelsaare poole võite pöörduda kui:

-teile teeb muret teie lapse käitumine

– kui teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest

– kui teie laps ei oska konflikte lahendada.

Gädy Rohelsaarega saate kontakti helistades telefonile 5818 9451 või kirjutades e-posti aadressile gady@onk.ee.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiate rohkem infot asutuse kodulehelt.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on tasuta.

  • Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

             Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vaja. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Innove Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenused

Innove Rajaleidja keskuste kontaktid

Lisaks võite lugeda: