Õppetöö

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid

 • On loodud võimalused lastele lähedaste kultuuride tundmaõppimiseks;
 • On loodud tingimused mitmekeelseks õppeks;
 • Laste erisusi on märgatud ning arengut toetatud;
 • Laste liikumisharjumuste kujundamisele suunatud tegevus on tulemuslik.

Õppekasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

 • individualiseerimine
 • mängu kaudu õppimine
 • lapse aktiivne osalemine õppekasvatustöös
 • loovuse ja eduelamuse võimaldamine
 • lapse arengu järjepidev hindamine
 • eesti kultuuri väärtustamine
 • teiste kultuuride tutvustamine
 • koostöö lapsevanematega

2017- 2018 õppeaasta teema „Sookoll tähistab Eesti 100. sünnipäeva”.