Õppetöö

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid:

 1. Lapse arengu toetamiseks on loodud mitmekülgsed tingimused.
 2. Erivajadusega lapse arengut on toetatud koostöös kodu ja lasteaiaga.
 3. Pärnu linna kui õpikeskkonna võimalusi on kasutatud tervisliku ja keskkonnasäästliku mõtteviisi kujundamisel.
 4. Õppekasvatustöö läbiviimisel on rakendatud aktiivõppe meetodeid  infotehnoloogilisi vahendeid.

Õppekasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

 • individualiseerimine
 • mängu kaudu õppimine
 • lapse aktiivne osalemine õppekasvatustöös
 • loovuse ja eduelamuse võimaldamine
 • lapse arengu järjepidev hindamine
 • eesti kultuuri väärtustamine
 • teiste kultuuride tutvustamine
 • koostöö lapsevanematega

2018-2019 õppeaasta teema „Sookoll trallitab”.