Õppetöö

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid

 • On loodud mitmekülgsed tingimused lapse arengu toetamiseks
 • Tervisliku ja keskkonnasäästliku mõtteviisi kujundamisel on arvestatud Pärnu linna kui õpikeskkonda
 • Tegevuste planeerimisel on arvestatud Eesti Vabariigi tähtsündmustega
 • Õppekasvatustöö läbiviimisel on rakendatud aktiivõppe meetodeid ja infotehnoloogilisi vahendeid

Õppekasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

 • individualiseerimine
 • mängu kaudu õppimine
 • lapse aktiivne osalemine õppekasvatustöös
 • loovuse ja eduelamuse võimaldamine
 • lapse arengu järjepidev hindamine
 • eesti kultuuri väärtustamine
 • teiste kultuuride tutvustamine
 • koostöö lapsevanematega

2018-2019 õppeaasta teema „Sookoll trallitab”.